Meny

Tillbaka i Sverige efter jobb utomlands

När du kommer tillbaka efter att ha jobbat utomlands bör du snarast gå med i a-kassan. Är du arbetslös är det viktigt att du anmäler dig på Arbetsförmedlingen den första arbetslösa dagen.
 
Du som är i färd med att återvända till Sverige efter arbete i ett annat land inom EU, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz bör se till att skydda din rätt till arbetslöshetsersättning. Det är skillnad om du bott kvar i Sverige under tiden du arbetat i det andra landet eller om du har varit borta i flera år. Ring oss gärna för mer information

Byte av lagstiftning
När du avslutar ditt arbete kan det innebära att du också byter lagstiftning. Under tiden som du har arbetat i annat EU/EES-land bör du ha omfattats av det landets arbetslöshetsförsäkring. Om du är utflyttad kan det vara i det landet du senast arbetat i som ska ansöka om ersättning, inte i Sverige.

Arbete i Sverige efter arbete utomlands
Om du arbetar i Sverige efter ditt arbete utomlands omfattas du av svensk lagstiftning på nytt. Så snart du påbörjar arbete i Sverige bör du därför se till att ansöka om medlemskap i a-kassan.

Gränsarbetare
Om du bor i Sverige och pendlar för att arbeta i annat EU/EES-land och återvänder till Sverige minst en gång per vecka är du sannolikt att betrakta som gränsarbetare. Om du som gränsarbetare blir arbetslös ska du omfattas av lagstiftningen i det land du bor. Om du bor i Sverige ska du se till att bli medlem i svensk a-kassan och söka ersättning i Sverige när ditt arbete har upphört.

Oäkta gränsarbetare
Om du inte pendlar mellan Sverige och arbetslandet minst en gång per vecka kan du under vissa förutsättningar betraktas som oäkta gränsarbetare. I så fall kan du ha möjlighet att söka ersättning från bosättningsstaten, eller att stanna kvar för att söka arbete och ersättning i det land du arbetat i.

Bosättningsstat
Det finns inget enkelt svar på den frågan vad som är ens bosättningsstat, men man kan säga att om du inte vidtagit några åtgärder för att permanent bosätta dig i arbetslandet, är bosättningsstaten det land som du tidigare bott i. För att a-kassan ska kunna svara på det ska du sända in blanketten underlag för fasställande av bosättningsstat.

Gränsarbetare och oäkta gränsarbetare är undantagsfall
Man ska söka förmåner i det land man arbetat i och man ska omfattas av ett lands lagstiftning angående arbetslöshetsförsäkring i taget. Bestämmelserna gällande gränsarbetare och oäkta gränsarbetare utgör undantag från regeln om att man ska söka förmåner i det land man har arbetat i.

Intyg för arbete inom EU/EES
Kontakta din tidigare a-kassa eller den institution inom EU/EES som har hand om arbetslöshetsförsäkringen för intyg. De intyg som du får från det andra landet styrker arbete och att du har varit försäkrad.  Intygen kan heta E301, PD U1, eller SED (med nummer U002, U017 och U004). PD U1 är det vanligaste intyget, be att få det i första hand.

Nordiska konventionen om social trygghet
Om du inte arbetat i Sverige efter arbete i Norden kan du ha rätt att medräkna arbete och försäkrad tid även om du inte arbetat i Sverige efter att du återvänt. Det gäller om du arbetat i Norge, Danmark, Finland eller på Island, Färöarna, Grönland eller Åland

Du ska ha varit medlem i en svensk a-kassa och arbetat eller fått ersättning och sedan flyttat till ett annat nordiskt land, och flytta tillbaka till Sverige inom fem år. Ansökan om medlemskap och ersättning ska ha inkommit till oss inom åtta veckor från det att försäkringen i det tidigare arbetslandet upphört.